آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

مستاجر تازه کاخ سفید در غرب آسیا به دنبال چیست؟
وحی در معنای ارتباطی معنوی به‌کار می‌رود که برای پیامبران الهی جهت دریافت پیام آسمانی از راه اتصال به غیب برقرار می‌شود.

مستاجر تازه کاخ سفید در غرب آسیا به دنبال چیست؟