سلفی مسافران نوروزی ارومیه با خروس

مساله‌ی آب، و کنش‌های اجتماعی مربوط به آن
نوروز ۹۶ با حضور مسافرین در شهر ارومیه رنگ و بویی دیگر دارد.

مساله‌ی آب، و کنش‌های اجتماعی مربوط به آن