روایت اینستاگرامی محسن رضایی از یک اسطوره

مسئول مدیریت واحد مرزی برای سه سال مشخص شد
فرمانده دوران جنگ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به روایت شیوه آشناییش با شهید تهرانی مقدم پرداخت و نوشت: آن تهرانی مقدم که امروز به حق، اسطوره است، روزی فقط یک جوان انقلابی با استعداد و ناشناخته بود.

مسئول مدیریت واحد مرزی برای سه سال مشخص شد

oxin channel