۱۱۷۰ مورد بازدید از جایگاه های عرضه سوخت استان لرستان در ایام نوروز

مزرعه خورشیدی ٧٤٤ هکتاری در هرمزگان راه اندازی می شود
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان از انجام ۱۱۷۰ مورد بازدید از مراکز عرضه سوخت استان در ایام نوروز خبر داد

مزرعه خورشیدی ٧٤٤ هکتاری در هرمزگان راه اندازی می شود