چرا نمی‌توان یارانه ۲۵۰ هزار تومانی پرداخت کرد؟

مرکز فوریت های پزشکی ویترین طرح تحول سلامت است
پس از وعده های کاندیداها در رابطه با افزایش یارانه، عده ای از دولت مردان صداشان درآمد و به امکان ناپذیر بودن وعده های کاندیداها اشاره کردند.

مرکز فوریت های پزشکی ویترین طرح تحول سلامت است