طرح‎های مقابله‎ای بهارستان اجرایی می‎شود؟

مردم تلخی‌های کار عمرانی پل قدس را تحمل کنند
اتخاذ اقدامات متقابل، نشان دهنده عدم انفعال است؛ اما طرح‎های مقابله به مثل مصوب مجلس تا کنون چقدر جنبه اجرایی یافته است؟

مردم تلخی‌های کار عمرانی پل قدس را تحمل کنند