انتشار کتاب بهرام بیضایی به زبان انگلیسی

مذاکره سایپا با ۴ شرکت بزرگ خودرویی
مهر نوشت: کتاب «فتحنامه کلات» اثر بهرام بیضایی با ترجمه انگلیسی منوچهر انور منتشر شد.

مذاکره سایپا با ۴ شرکت بزرگ خودرویی

دانلود بیتالک