الزامات حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی

مذاکرات مثبت اوزیل با آرسنالی‌ها برای تمدید قرارداد
فریال مستوفی*

مذاکرات مثبت اوزیل با آرسنالی‌ها برای تمدید قرارداد