زمین شد شش و آسمان گشت هشت!

مدیر نیاوران: موسیقی نواحی نیازمند دریافت یارانه است
فردوسی، در بخش پادشاهی کیقباد ، صحنه‌ی رزم سپاه رستم و سپاهیان افراسیاب را چنین وصف می‌کند: ز گَردِ سواران در آن پهن‌دشت / زمین شش شد و آسمان گشت هشت. یعنی بر اثر تاخت‌وتاز اسبان و اسب‌سواران، از هفت طبقه‌ی زمین یک طبقه به هوا خاست و بر هفت آسمان یکی افزوده گشت! حکایت امروزِ سرزمین ما است… .

مدیر نیاوران: موسیقی نواحی نیازمند دریافت یارانه است