سامانه فاضلاب سردشت توسط وزیر نیرو افتتاح شد

مجهز شدن ۳۷ شهر کشور به سامانه فاضلاب در دولت یازدهم
سامانه فاضلاب سردشت با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال توسط وزیر نیرو افتتاح شد.

مجهز شدن ۳۷ شهر کشور به سامانه فاضلاب در دولت یازدهم