ایجاد فضای سبز در پروژه جنگل‌کاری باغستان استاندارد و علمی است

مجلس بودجه سال آینده را تصویب کرد
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز اجرای اقدامات شهری و زیست محیطی به صورت علمی را از مهم ترین وظایف مسئولان مربوطه ذکر و عنوان کرد: ایجاد فضای سبز در باغستان به صورت علمی صورت گرفته است. ایجاد فضای سبز در پروژه جنگلکاری باغستان استاندارد و علمی است.

مجلس بودجه سال آینده را تصویب کرد