با مخالفین سیاسی‌مان حرف بزنیم؛ با رفاقت و مدارا

مجریان تلویزیون نباید هر چه دلشان می‌خواهد بپوشند/ چرا هیچ برنامه مناسبتی گل نمی‌کند؟
قاسم میرزایی نیکو *

مجریان تلویزیون نباید هر چه دلشان می‌خواهد بپوشند/ چرا هیچ برنامه مناسبتی گل نمی‌کند؟