کپی کی روش از روی دست علی کریمی

مجرم سابقه‌دار زندانی در مرخصی یک جوان را کشت
جادوگر هم در گذشته حرف از گلریزان برای تیم‌ملی زده بود.

مجرم سابقه‌دار زندانی در مرخصی یک جوان را کشت