پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال

متخصص طب سالمندی: تا سال ۱۴۲۰، یک چهارم جمعیت ایران، سالمند می‌شود و نیاز به مراقبت تخصصی دارد
در آستانه بازی با تیم ملی سوریه، ۲.۵ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال پرداخت شد.

متخصص طب سالمندی: تا سال ۱۴۲۰، یک چهارم جمعیت ایران، سالمند می‌شود و نیاز به مراقبت تخصصی دارد