بورس‌تهران بعد از توافق هسته‌ای چقدر رشد کرد؟

ماشینی که 165 برابر وزن خود را بلند می‌کند
نشانه های تغییر دراقتصاد ایران از زمان توافق هسته ای و لغو تحریم ها در بازار بورس بیش از سایر بازارها قابل مشاهده است.

ماشینی که 165 برابر وزن خود را بلند می‌کند