چقدر از بدهی زنجانی پرداخت شد؟

مارین لوپن از سوی پلیس فرانسه احضار شد
ایرنا به نقل از وزیر نفت نوشت: کمتر از 2 هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است.

مارین لوپن از سوی پلیس فرانسه احضار شد