توضیحات معاون ابتکار درباره طبیعی خواندن اینورژن،‌ بوجود آمدن آلودگی هوا و شباهت با برف و کولاک

مارکا اینگونه سردار را با مسی مقایسه کرد
از روز گذشته،‌ ویدئویی درباره سخنان معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست درباره طبیعی بودن اینورژن، آلودگی هوا و شباهت با برف و کولاک در فضای مجازی دست به دست می‌شود. او دراین باره توضیحاتی ارائه کرده است.

مارکا اینگونه سردار را با مسی مقایسه کرد