وضعیت اورژانسی پزشکان خانواده / لطفا به این پزشکان رسیدگی کنید!

ماجرای جالبی که شهید مطهری از آیت الله هاشمی رفسنجانی نقل کرد
عدم پایبندی سازمان های بیمه گر به پرداخت منظم و به موقع مطالبات موجب عدم پرداخت به موقع حق الزحمه پزشکان شده و در روزهای پایانی سال موجبات مشکلات عدیده معیشتی و مالی برای پزشکان تمام وقت که تنها راه امرار معاش آنان از همین پرداخت ها می باشد ،گردیده است.

ماجرای جالبی که شهید مطهری از آیت الله هاشمی رفسنجانی نقل کرد