استاندار قم: ارتقاء مولفه های امنیت نیازمند مشارکت عمومی است

لرستان غنیمتی برای سرمایه گذاران خارجی
استاندار قم با اشاره به زحمات ناجا در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: ارتقاء مولفه های امنیت نیازمند مشارکت عمومی است.

لرستان غنیمتی برای سرمایه گذاران خارجی