قرارداد سه جانبه ساخت و تعمیر کشتی

لاوروف با گوترش دیدار کرد
ایدرو گام نخست را در قرارداد سه جانبه ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیکر را برداشت

لاوروف با گوترش دیدار کرد