قرآن پاسخ گوی نیازهای بشری در همه دوران ها است

لاهیجان در شاخص های توسعه رشد خوبی دارد
محمدنبی احمدی در جمع برخی از اساتید و دانشجویان دانشگاه رازی در اتاق جلسات ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه، اظهارکرد: دانشکده معارف وعلوم قرآنی دانشگاه تهران همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر را در اردبیهشت سال آینده برگزار می کند.

لاهیجان در شاخص های توسعه رشد خوبی دارد