چرا «آشغال‌های دوست داشتنی» به جشنواره‌های خارجی نرفت؟

قیمت نفت افزایش یافت
محسن امیریوسفی «آشغالهای دوست داشتنی» را در جشنواره تصویر شهر ثبت نام کرد و از دلایلش برای عدم شرکت فیلمش در جشنواره‌های خارجی نوشت.

قیمت نفت افزایش یافت