دستگیری چند فعال حقوق بشری در آمریکا

قیمت خودروهای وارداتی در بازار
ایسنا نوشت: پلیس آلابامای آمریکا از دستگیری شش فعال حقوق بشری آفریقایی-آمریکایی خبر داده که در مقابل دفتر سناتوری که از طرف ترامپ برای سمت دادستانی کل در نظر گرفته شده است، تحصن کرده بودند.

قیمت خودروهای وارداتی در بازار