کلینتون: آمریکا باید الکترال‌کالج را کنار بگذارد

قیمت جدید زغال معادن کشور تعیین شد
مهر نوشت:رقیب انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که باید سیستم الکترال کالج کنار گذاشته شود و رئیس جمهور کشور از طریق آرای مردم انتخاب شود.

قیمت جدید زغال معادن کشور تعیین شد