مصوبه دولت درباره فهرست کالاهای یارانه‌ای

قصه تکراری حذف اصولگرایان سنتی
هیئت وزیران، فهرست کالاهای یارانه‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد.

قصه تکراری حذف اصولگرایان سنتی