سرقت مسلحانه از یک پست‌بانک در بوشهر / به خاطر چهار میلیون تومان بود

«قصه‌های نترسناک» به چاپ سوم رسید
مهر نوشت: یک پست بانک در یکی از روستاهای شهرستان تنگستان ظهر امروز مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

«قصه‌های نترسناک» به چاپ سوم رسید