ایران و آفریقای جنوبی راه های مبارزه با تروریسم را بررسی کردند

قرار قضایی برای شهردار بهارستان و گلپایگان صادر شد
مهر نوشت:در پایان دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش آفریقای جنوبی با وزیر دفاع ایران طرفین راه های مبارزه با تروریسم، افراطی گری و امنیت دریایی را مورد بررسی قرار دادند.

قرار قضایی برای شهردار بهارستان و گلپایگان صادر شد