با شبه‌دولتی‌ها رقابتی نابرابر داریم/ درد دل‌های مدیر مسوول نشریه تیتر یک

قراردادهای کارگران و کارکنان شهرداری در یک چارچوب قانونی قرار خواهد گرفت
مدیر مسئول هفته نامه تیتر یک در استان اصفهان، بزرگترین مشکل نشریات شهرستانی را در رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با نشریات بخش خصوصی دانست.

قراردادهای کارگران و کارکنان شهرداری در یک چارچوب قانونی قرار خواهد گرفت

oxin channel