عکس| رایزنی در مجلس تا آخرین لحظه

قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند
اهالی خانه ملت تا آخرین لحظه در مجلس در حال رایزنی با وزرای پیشنهادی بودند. این عکس بال رفتن سطح مذاکرات و تعدد آن در مجلس را نشان می‎دهد.

قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند