دین حق یابد به عالم برتری

فینالیست‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به روز آخر این مسابقات رسیدند
در تاریخ 16/6/1396 مصادف با شانزدهم ذی الحجه سروده شد

فینالیست‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به روز آخر این مسابقات رسیدند