تصاویر | هواپیمای مسافربری ربوده شده لیبی و مسافرانی که آزاد شدند

فیلم | پیام رونالدو به کودکان سوری ؛‌ قهرمان واقعی شما هستید
هواپیمای وابسته به شرکت لیبیایی «افریقیه» که از سوی دو فرد ربوده شده بود، مجبور به فرود در جزیره مالت در دریای مدیترانه شد؛ هواپیماربایی با تسلیم ربایندگان پایان یافت.

فیلم | پیام رونالدو به کودکان سوری ؛‌ قهرمان واقعی شما هستید