هوای تهران در ۵درصد روزهای سال ۹۵ پاک بود، ۱۰ روز فقط در فروردین

فیلم | پنالتی جنجالی استقلال و چالش علی ضیا و خسروی | پای حراست به وسط آمد
با ثبت دوازدهمین روز هوای پاک، 5 درصد روزهای گذشته از سال با بهترین کیفیت هوای ممکن سپری شد.

فیلم | پنالتی جنجالی استقلال و چالش علی ضیا و خسروی | پای حراست به وسط آمد