بحران «میلی‌شدن» در رسانه ملی/ مترجم: من تصمیم گرفتم سخنان ترامپ را ترجمه نکنم!

فیلم | واکنش رشیدپور به خرید تبلت و ماشین برای اعضای شورای شهر تهران
چرا واژه «میلی شدن» رسانه ملی از زبان بسیاری از نخبگان و مردم، در فضای اجتماعی ایران شنیده می شود؟

فیلم | واکنش رشیدپور به خرید تبلت و ماشین برای اعضای شورای شهر تهران