خواسته کنفدراسیون صنعت از دولت

فیلم | مروری بر مناظرات ریاست‌جمهوری؛ از سال ۶۰ تا بگم‌بگم و حملۀ گازانبری
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران گفت: یکی از مشکلات مهم کنونی ما در مراودات بین المللی به مسائل و تعاملات بانکی باز می گردد که همچنان با موانعی مواجه هستند.

فیلم | مروری بر مناظرات ریاست‌جمهوری؛ از سال ۶۰ تا بگم‌بگم و حملۀ گازانبری