بازی خطرناک با موضوع «فساد سیاسی»

فیلم | محل حادثه برخورد کامیون به حاضران در یک بازار کریسمس در برلین
شهربانو امانی*

فیلم | محل حادثه برخورد کامیون به حاضران در یک بازار کریسمس در برلین