بازدید از ۸۰ تن مواد غذایی فاسد کشف شده در حاشیه مانور نوروزی

فیلم | ماجرای ۱۷۰ میلیونی که الیاس حضرتی از شهرام جزایری گرفت
در حاشیه مانور بسیج سلامت نوروزی، از ۸۰ تن مواد غذایی فاسد کشف شده طی ۱۰ روز گذشته در معرض دید مسئولین گذاشته شد.

فیلم | ماجرای ۱۷۰ میلیونی که الیاس حضرتی از شهرام جزایری گرفت