10 کمپ مجاز ترک اعتیاد در اردبیل فعالیت می کنند

فیلم | قاچاق سیگار در تنه درختان!
در حال حاضر 10 کمپ مجاز ترک اعتیاد در استان اردبیل فعالیت می‌کنند.

فیلم | قاچاق سیگار در تنه درختان!