حسن هاشمی: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم

فیلم | روایتی ناگوار از حمله اتمی آمریکا به ژاپن
ایسنا نوشت: وزیر بهداشت در جلسه با هیات مدیره جدید انجمن پزشکان عمومی یکی از علل تردید خود برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند ما هم برای ادامه فعالیت دچار مشکل می‌شویم.

فیلم | روایتی ناگوار از حمله اتمی آمریکا به ژاپن