مهران مدیری به پردیس تماشا می‌رود

فیلم | روایات رزمنده‌ای که به اسارت داعش درآمد | قطع هر دو دست به ازای جرعه‌ای آب
مهران مدیری به منظور قدردانی از مردم جنوب شهر تهران به پردیس سینمایی تماشا می‌رود.

فیلم | روایات رزمنده‌ای که به اسارت داعش درآمد | قطع هر دو دست به ازای جرعه‌ای آب