انتصابی تازه در سیما

فیلم | رهبرانقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما، خوشش بیاید؟
معاون سیما، در حکمی عبدالکریم خیامی را به ریاست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب کرد.

فیلم | رهبرانقلاب: توقع دارید آمریکا از نیروی قدس و سردار فعال ما، خوشش بیاید؟