در صورت نبود منع قانونی درصدد ایجاد کمیسیون محیط زیست و سلامت در شورا هستیم

فیلم | رهبرانقلاب: انسجام ملی را باید حفظ کرد | صحبت‌های رئیس‌جمهور را تائید می‌کنم
اراک یک شهر صنعتی است که عمده مطالبات مردم در خصوص رفع آلودگی هوا است

فیلم | رهبرانقلاب: انسجام ملی را باید حفظ کرد | صحبت‌های رئیس‌جمهور را تائید می‌کنم