کیهان از روی صحنه بودن تئاتر همجنس بازانه خبر داد

فیلم | خبرنگاری که در گفتگوی زنده تلویزیونی راننده‌ای را از مرگ نجات داد
روزنامه کیهان نوشت:چندی پیش دو نمایش روی صحنه رفتند که رویکرد محتوایی آنها همجنس‌بازی بود.

فیلم | خبرنگاری که در گفتگوی زنده تلویزیونی راننده‌ای را از مرگ نجات داد