قوانینی که باعث می‌شوند زلزله تهران ویرانگر باشد

فیلم | حمله ناگهانی پرندگان به زیر آب
نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور در افزایش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله

فیلم | حمله ناگهانی پرندگان به زیر آب