رای اتوبوسی!

فیلم حمایت سیدحسن خمینی از روحانی منتشر شد/به او اعتماد کنید/گمان مبر که به پایان رسید دور مغان
در حاشیه رقابت های انتخاباتی، علی رومانی این طرح را در شرق منتشر کرد.

فیلم حمایت سیدحسن خمینی از روحانی منتشر شد/به او اعتماد کنید/گمان مبر که به پایان رسید دور مغان