آزمایشگاه‌ هاری دامپزشکی آذربایجان‌شرقی مورد تائید قرار گرفت

فیلم جدید علیرضا امینی هفته آینده کلید می‌خورد
آزمایشگاه‌ هاری اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی توسط هیئت ممیزی موسسه انستیتو پاستور ایران مورد ممیزی و تایید اولیه قرار گرفت.

فیلم جدید علیرضا امینی هفته آینده کلید می‌خورد