بلایی که ترامپ سر آمریکا می‌آورد!

فیلم | تمرین سربازان آمریکایی با اسپری فلفل و شوکر
سایت کگل این کارتون را در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری امریکا و با عنوان «فاشیسم کثیف» منتشر کرده است.

فیلم | تمرین سربازان آمریکایی با اسپری فلفل و شوکر