آرسن ونگر در راه پاریس

فیلم | تصاویر هوایی از حلب ویران شده
باشگاه پاریسن ژرمن به هیچ عنوان از سرمربی فعلی خود رضایت ندارد.

فیلم | تصاویر هوایی از حلب ویران شده