صبای قم صفر- نفت تهران 1/ دایی به تیم سابقش رحم نکرد

فیلم | تاثیر تنها ٥ کیلومتر بر ساعت سرعت در رانندگی؛ حتما ببینید
صبای قم در ادامه روند نامناسب خود این بار به نفت تهران باخت و پنجمین شکست خود را تجربه کرد.

فیلم | تاثیر تنها ٥ کیلومتر بر ساعت سرعت در رانندگی؛ حتما ببینید