استقرار دومین بیمارستان صحرایی در مرز شلمچه

فیلم | بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ماه سال در آمریکا
مهر نوشت: رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان از استقرار دومین بیمارستان صحرایی در مرز شلمچه خبر داد.

فیلم | بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ماه سال در آمریکا

تلگرام نارنجی