این کشورها خودروهای گازی و دیزلی را ممنوع می‌کنند

فیلم | اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک نگاه
کشورها در سراسر دنیا برای پایان دادن به خودروهای دیزلی و گازوئیلی با هم مسابقه می دهند.

فیلم | اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک نگاه